Home > Countries > Macedonia  


< BACK

Pons

Pons

Country: Macedonia

City: Skopje

School: SUGS Gimnazija

Teacher: Snezhana Boshkovska

Volunteer/Mentor:

Working Languages: English

Website: www.pons.com.mk

Company Members

Angela Filipovska, 18 years

Boban Sugareski, 18 years

Silvana Koleva, 18 years

Vanesa Lazareva, 18 yearsBrief description of the company

„Понс“ е невладина организација со седиште во Скопје, Македонија. Примарната идеја на организацијата е хуманоста, интерчовечките врски, градење на општество со високи вредности и топлина, како и реализирање на голем број социјални акции. Идејата беше иницирана реализирана од страна на активисти од различен профил. Заедницата е особено богата поради фактот што во нашите кругови работат високо академски граѓани, научници и волонтери кои имаат големо влијание во различните хоризонти на јавноста. Ние соработуваме со многу домашни и странски невладини организации, приватни донатори и помагачи, со чива помош ние успеваме праведно да ги редистрибуираме ресурсите кон нашите таргет групи на влијание.
Company Products


 

Company Services


Редистрибуција на средства

Преку соработката со партнерските организации и институции, Понс собраните средства од донации или друг тип на финансиска и материјална помош, ги редистрибутира таму каде што се најпотребни. За насочувањето на средствата одлучуваат членовите на организацијата и внатрешните структури.Хуманитарна помош

Заедно со останатите хуманитарни организации, Понс обезбедува хуманитарна помош за различни социјално загрозени случаеви и за поголеми загрозени колективи како последица на природни катастрофи.Промоција на други социјално одговорни организации

Понс на различни начини ја промовира својата цел и организациите кои помагаат при остварување на истата, со што се промовира концептот на социјална одговорност на претпријатината. Вредностите кои се промовираат помагаат за ширење на идејата за помагање на послабите и за несебично делување.

< BACK


Copyright © 2013 - JA-YE Europe. All rights reserved. Terms and Conditions.